El projecte està compost per dues torres diferenciades que mantenen un subtil diàleg entre si. A pesar que tots dos edificis presenten un clar contrast quant a formes, en conjunt aconsegueixen una relació harmònica i complementària. Els edificis – de 110 d'altura cadascun d'ells – gaudeixen d'una forta càrrega simbòlica, ja que emulen a les històriques torres venecianes que donen pas al recinte firal de Plaça Espanya de Barcelona.

La torre hotel (PB+25) s'ha dissenyat mitjançant una forma orgànica, sent la seva percepció canviant a mesura que la hi envolta. Donada la dificultat constructiva provocada per la geometria de l'edifici, la façana s'ha dividit en dues pells. La interior és un tancament estanco a força d'una solució lleugera de mur cortina amb panells d'alumini i cristall, ideada per garantir els requeriments acústics, tèrmics i d'estanqueïtat. D'altra banda, la façana exterior es planteja com una segona pell que atorga textura i geometria variable a la torre. La seva pell està composta de tubs independents d'alumini subjectes pels seus extrems mitjançant ròtules que permeten la torsió desitjada. La relació entre ròtules, tubs d'alumini i l'estructura que els subjecta, possibilita que el projecte s'adapti de forma contínua i reglada en tota la superfície de la façana, expressant rotació, translació i creixement a mesura que va pujant en altura. D'aquesta manera, la torre queda divideixi en tres parts: la geometria de les dues primeres parts només trencada i es trasllada de forma variable, mentre que en la tercera, la planta es deforma i s'escala per augmentar la superfície i el perímetre de la torre.

L'edifici d'oficines (PB+22), de geometria ortogonal, col·locat en posició perpendicular a l'eix vertebrador de Plaça Europa (a 30º respecte de la Gran Via) es converteix en un final per a la plaça i dialoga amb el límit situat de forma simètrica a l'altre costat de la Gran Via (dues torres ortogonals perpendiculars a aquest eix). Aquest fet es fa encara més palès en veure's tallat el nucli de les oficines a la seva arribada a façana, per un plànol vertical invisible, coincident amb l'eix principal del projecte de Plaça Europa. La percepció de torsió i translació generada per l'hotel es complementa i té resposta a la segona torre d'oficines. Es tracta d'un volum, a primera vista, puro, proveït d'un mur cortina de vidre lleugerament reculat respecte al forjat, però el nucli vertical del qual de color vermell i situat en el lateral de la planta, també amb forma orgànica, es converteix en reflex de la torre-hotel. Entre ambdues torres, i connectant-les, s'erigeix un atri comú. El seu singular aspecte, juntament amb els seus 110 metres d'altura i els 80.108 metres quadrats de superfície total construïda, converteix aquest projecte en un de les fites de la nova Plaça Europa, a la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat i amb una clara presència en el ‘skyline’ barceloní, en els seus accessos a l'aeroport.

El projecte disposa de tres usos principals, clarament diferenciats: ús hoteler, ús d'oficines i ús comercial. El programa hoteler, amb 344 habitacions es distribueix en 28 plantes, mentre que el programa d'oficines, distribuït en PB+22 i 2 plantes tècniques, se situa en plantes diàfanes i de gran llum estructural. El programa comercial se situa dins de la parcel·la destinada a oficines, en la planta baixa, consolidant la façana que delimita el parc i tancant així l'anell comercial de Plaça Europa.